Vedtekter

 


 

 
Lover for
VESTFOLD  HAREHUNDKLUBB
Klubb stiftet 22.5.1970
Vedtatt av årsmøtet den 8.2.2011, med endringer senest av 13.2.2012. 
Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for
Norsk Kennel Klub den 1/10-2012
 


 

Kap 1 Innledende bestemmelser    
 

                                                
§ 1-1 Organisasjon og virkeområde                                           
Klubbens navn er Vestfold Harehundklubb, og forkortes til VHK.                                                    
Klubben er selvstendig rettssubjekt, og er å regne som egen juridisk enhet.                                  
Klubben er gjennom NHKF, medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.   
Klubben omfatter rasene underlagt Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF).   
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Vestfold.   
Klubben har verneting der leder har sin adresse.   

§1-2 Formål                                                     
VHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund, og utviklingen av den enkelte hunderase som er pålagt VHK.                                                                                                                                           
VHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av drivende hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
Klubben har som formål å utdanne jaktprøvedommere og instruktører, og arrangere, evt. delta på kurs som kan fremme medlemmenes kompetanse.                             
 
§1-3 Definisjoner                                                                                                                                
Klubbens organer:                                                                                              
           - Årsmøtet                  
           - Ekstraordinært årsmøte                                                                                                                         
           - Styret                                                                                                                                                         
           - Valgkomite                                                                                                                                           
           - Revisor   

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette                                                     
 

§2-1 Medlemskap                                                 
Styret kan nekte å oppta som medlem, person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.                                                                                                                                        
Ingen har krav på medlemskap i klubben.                                                                                          
Person nektet tatt opp i klubben som medlem, kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
 


§2-2 Medlemskontingent    
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.   
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. 
                                                                                            
§2-3 Medlemsplikter                                       
Medlemmene er forpliktet til å støtte VHK og Norsk Kennel Klubs virksomhet, samt å følge VHK’s  og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.                                                                                 
Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
   
§2-4 Opphør av medlemskap                                        
Medlemskap i klubben opphører ved:                                                           
       a)  Utmeldelse                                                                                                                                                          
       b)  Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller   annen uregulert gjeld til klubben.                                                                                                                         
       c)  Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.                                                                        
       d)  Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner                                                      
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.                                  
Ingen kan sende disiplinære saker direkte til NKK, uten å gå gjennom NHKF.

 

Kap 3 Organisasjon           
 
                                         
 

§ 3-1 Høyeste myndighet                                           
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15.2.                               
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).                                                                                                                                                       
I tilfelle av stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet.                                                
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett                                                    
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes, har møterett og stemmerett på årsmøtet.                                                                                           
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.                                                    
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter, og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.   
På klubbens årsmøte kan NHKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling                            
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.                                   
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist.                                  
Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr. post, e-post, eller i adressert medlemsblad, og på klubbens hjemmeside.   
Med innkallelsen skal følge:                   
                                       - Dagsorden                                 
                                       - Årsberetning                                 
                                       - Regnskap med revisors beretning                                               
                                       - Forslag på kandidater til valgene.                                                                                                            
                                       - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.                                                                                                                                                 
Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.  Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.  
 
§3-4 Årsmøtets oppgaver.                                              

Årsmøtets oppgaver er å:                                                                                                                                       
                                    - Godkjenne eller underkjenne; stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
a)    Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
b)    Behandle årsberetning
c)    Godkjenne regnskap med revisors beretning
d)    Budsjett
e)    Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.                         
       På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent.  Benkeforslag er ikke tillatt.
f)    Kontingent                                                                                                                      
g)    Vedta instruks for organer og komiteer som oppnevnes av årsmøtet.
h)    Velge:                                                                                                                                            
       - Leder for 2 år   
       - Nestleder for 2 år   
       - 5 styremedlemmer for 2 år   
       - 2 varamedlemmer for 1 år   
i)  Valgkomite med 3 medlemmer for 3 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år.                               
j) Revisor for 2 år, med vararevisor for 1 år.
k) Velge antall representanter fra VHK, ihht NHKF’s lover, til RS i NHKF.   
Ved behov, bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.                                                                                                      
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.  
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

§3-5 Æresmedlem/hederstegn 
                                                                                                          
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.               
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.                                                    
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester. Disse tildeles hederstegn.

§3-6 Ekstraordinært årsmøte                                                                                              
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret, eller minst 10 % av medlemmene for¬langer det.                                                 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel, sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles.                                                                                                                                      
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.                                                                
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.   
Benkeforslag er ikke tillatt.                                                                                                                                            
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.   


 

Kap 4 Styret mv.                                                      
 
§ 4-1 Styret                                                 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.    
 


§4-2 Vedtak og representasjon                                                
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.                          
Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene, og de skal være tilgjengelig for medlemmene, NHKF og NKK, ved henvendelse til styret, evt. på klubbens hjemmeside.   

§4-3 Styrets oppgaver er å                                                            
1)   lede klubben mellom årsmøtene                                                             
2)   avholde årsmøte                                                       
3)  drive klubben i samsvar med klubbens formål                                                       
4)  gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet                                                       
5)  velge representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for komiteene, webmaster og eventuelt redaktør                                                        
6)  Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen.                          
7) velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret                                                       
8) oppnevne representanter til NKK-regionens årsmøte.

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer                                                     
 
§5-1 Valgkomite                                            
Årsmøtet velger valgkomite bestående av 3 medlemmer for 3 år, samt 1 varamedlem for 1 år.
Leder har ansvar for komiteens arbeid.
Valgkomiteen tar imot, og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
Den som har 1 år igjen i komiteen, er automatisk leder.                       
Kandidater til valg, skal være forespurt og ha sagt seg villig til de verv vedkommende er foreslått til.  
 


§5-2 Revisor                                           
Årsmøtet velger 1 revisor for 2 år, og 1 vararevisor for 1 år.                                                            
Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.                                                 
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

§5-3 Komiteer                                                                                                                                           
Årsmøtet velger 3 representanter for 3 år, og 1 vara for 1 år, der 1 av medlemmene er på valg  hvert år.
Den som  har 1 år igjen, oppnevnes som komiteens leder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

§5-4 Avlsrådkontakter                                                                                                                                
Årsmøtet velger 1 kontaktperson for hver rase, for 2 år, som skal være bindeledd mellom avlsrådet .   

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser                                                     
 


§6-1 Lovendringer                                      
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.                       
Lovene og endringer av disse må til NHKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket, eller straks, dersom intet er bestemt.   

§6-2 Tolking av lovene                                                   
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK via NHKF jf. Norsk Kennel Klubs lover § 6-1.   

§6-3 Oppløsning                                                    
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.                                
Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.                                     
Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.   
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NHKF, som oppbevarer klubbens midler inntil 5 år, i tilfelle gjenoppretting av klubben.   
                          

Definisjoner

Absolutt flertall
Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.   

Kvalifisert flertall
Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.